Δυτική Αχαΐα: Ομόφωνα τα περισσότερα θέματα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – Πώς ψήφισε το Σώμα

Ομόφωνα τα περισσότερα θέματα, εγκρίθηκαν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου δυτικής Αχαΐας. Στη συνεδρίαση πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας ο σύλλογος Παραλίας Καλαμακίου Κ. Αχαΐας και κάτοικοι της περιοχής ζητώντας άμεσα μέτρα, για τις πλημμύρες, το οδικό δίκτυο και την καθαριότητα.

Συγκεκριμένα το σώμα ψήφισε ως εξής: 

1.                     Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών με την Α΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 1/2018 (Ω9ΩΕΟΚΥ6-ΡΧΖ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) περί “1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. οικονομικού έτους 2018”. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί «Τροποποίησης της με αριθμ. 1/2017 απόφασης με θέμα: «Υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093. » . ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
4.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας για το  «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά». ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
5.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης του Απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.2 α & β του ν.4483/2017 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2017). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συμπλήρωση, τροποποίηση της αριθ. 64/2017 (ΑΔΑ:Ψ6ΟΡΩ9Ν-ΠΦ7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση χορήγησης Τερματικού Αποδοχής Καρτών (POS)  από την Τράπεζα Πειραιώς». ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για το έτος  2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’. ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Επικαιροποίηση της αριθ. 274/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΜΒ8Ω9Ν-ΓΚ0) και έγκριση εξουσιοδότησης του Δημάρχου. ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο). ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας “Υπηρεσίες περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (περισυλλογή, μεταφορά, κτην/κός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση)”. ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αποχαρακτηρισμού των τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και της Ε.Ο. Κάτω Αχαΐας – Αράξου, που διέρχονται μέσα από το σχέδιο πόλης της Κάτω Αχαΐας και τον χαρακτηρισμό τους ως Δημοτικών Οδών (αποφ. 4/2018 Δ.Κ.Κ. ΑΧΑΙΑΣ). ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τις Σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης ‘Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κάτω Αχαΐας. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .
18.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών υλικών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας».». ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Τροποποίησης αλλαγής χρήσης του Ο.Τ. 28 από χώρο σχολείου σε χώρο δημαρχείου. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων για τις παραλαβές έργων του έτους 2018. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Καλαβρύτων για την παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων για τις ανάγκες του Δήμου μας. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση του Απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
23.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αναγνώρισης οφειλής για την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας. ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.