Εξωδικαστικός συμβιβασμός – Τι ισχύει – Αιτήσεις από τις 3 Αυγούστου

Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

 

Αφορά : Συνολική αντιμετώπιση και ρύθμιση επιχειρηματικών  οφειλών ( όχι φυσικών προσώπων ) προς πιστωτές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα .

«Στις 3 Αυγούστου η πλατφόρμα αυτή ανοίγει και κάθε βιώσιμη επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια του Νόμου 4469/2017 μπορεί να υποβάλλει αίτηση. Η πλατφόρμα αυτή αυτοματοποιεί όλες τις διαδικασίες του Νόμου, την αίτηση, τους ελέγχους με σκοπό την αποφυγή στρατηγικών κακοπληρωτών, το διορισμό συντονιστή, ο οποίος θα επιτηρεί τις διαδικασίες και θα μεσολαβεί για την εξεύρεση μια συμβιβαστικής λύσης και τέλος τη διαπραγμάτευση μεταξύ των πιστωτών και της επιχείρησης». Ο Υπουργός κ. Παπαδημητρίου επεσήμανε επίσης, ότι «ήδη στην αρχική έκδοση της πλατφόρμας έχει διασυνδεθεί το Υπουργείο Εργασίας», καθώς επίσης ανέφερε ότι «συνεργαζόμαστε με λοιπούς δημόσιους φορείς όπως η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ και οι τράπεζες, ώστε μόλις συνδεθούν στην πλατφόρμα τότε τα στοιχεία τους θα παρέχονται αυτομάτως εκεί».

Προσέξτε τα εξής :

(1)   Πρέπει να υπάρχει ελάχιστη οφειλή  20.000 ευρώ .

(2)   Πρέπει να υπάρχουν καθυστερημένες οφειλές μέχρι τις 31/12/2016 και όχι μετά.

(3)   Ο οφειλέτης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για: Κοινοποίηση των δεδομένων του στους συμμετέχοντες πιστωτές και δυνατότητα διασταύρωσης από αυτούς.

(4)   Ο οφειλέτης δηλώνει για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών, κάθε καταβολή μερίσματος, ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης και κατάλογο αμειβομένων προσώπων τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα

(5)   Κάθε οφειλέτης µπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών έως την 31η Δεκεµβρίου 2018.


Προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό (Άρθρο 2)

Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα

( Με : Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΓΔΙΧ )

Ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους [ Μόνο για οφειλές σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία ]

(Με : Αίτηση απευθείας σε ΑΑΔΕ ή/και ΕΦΚΑ)

Πρέπει να πληρούν αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 €
 2. Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή  2015 ή  2014):

α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) θετική καθαρή θέση (equity).

 1. Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
 • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
 • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
 • εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
 • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

Εξαιρέσεις Υπαγωγής Οφειλετών στον εξωδικαστικό μηχανισμό (Άρθρο 2)

Ø  Όταν εκκρεμεί αίτηση υπαγωγής του Ν. 4307/2014 (Νόμος Δένδια) ή  στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα (επομένως και στις προπτωχευτικές διαδικασίες), εκτός εάν υπάρξει παραίτηση.

Ø  Αν έχει εκδοθεί για μία από τις παραπάνω περιπτώσεις δικαστική απόφαση, ή συζητήθηκε η υπόθεση και εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως.

Ø  Αν ο οφειλέτης έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εκτός εάν αναβιώσει.

Ø  Αν ο οφειλέτης δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (βλ. και άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4469/2017).

Ø  Αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για οικονομικό αδίκημα, ιδίως για φοροδιαφυγή, υπό τον όρο ότι η καταδίκη τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

 

Σκοπός εξωδικαστικού συμβιβασμού – Εμπλεκόμενα Μέρη (Άρθρο 1) [Πίνακας 1 ]

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ (Άρθρα 8 11) [Πίνακας 2 ]

Διάγραμμα ροής υποβολής αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό (Άρθρο 4 ) [Πίνακας 3 ]

[ Ανάλυση μερικών από τα  βήματα ]

(1)  Ο οφειλέτης  εισέρχεται στην ιστοσελίδα  της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., επιλέγει την πλατφόρμα OCW και εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet .

(2) Ο οφειλέτης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για:    Άρση  τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου / Κοινοποίηση των δεδομένων του στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές /Διασταύρωση των στοιχείων από τους προαναφερθέντες

(3) Εισαγωγή δεδομένων :Περιουσιακών στοιχείων /Συναλλαγών / Εργαζομένων / Συνδεδεμένων προσώπων / Συνοφειλετών

(4) Εισαγωγή δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών πριν την υποβολή της αίτησης κάθε καταβολή μερίσματος ή άλλη συναλλαγή εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης

(5) Κατάλογο αμειβομένων προσώπων από τον οφειλέτη τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

(6) Εισαγωγή της αξίας των ακινήτων : Βάσει έκθεσης εκτιμητή ακινήτων ή ΕΝΦΙΑ σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί έκθεση εκτιμητή ακινήτων.

(7) Εισαγωγή λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών (αρθ. 5 παρ.8)

 •  Ε1, Ν, Ε3, Ε5, Ε9, συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών και χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την τελευταία πενταετία.
 • Εκκαθαριστικό & ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους.
 • Τελευταία περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2) και 4ο βάθμιο Προσωρινό Ισοζύγιο τελευταίου μήνα.
 • Λοιπά πιστοποιητικά (Αντίγραφο ποινικού μητρώου, μη πτώχευσης, μη λύσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, οικογενειακής κατάστασης)

 

 Πηγές και αναλυτικές πληροφορίες :