Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ανάπτυξη

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ

Είναι αναγκαία παραδοχή ότι βασικός πυλώνας στην αναπτυξιακή διαδικασία αποτελούν αναμφισβήτητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που μπορούν να συνδυάσουν την οικονομία γνώσης, καινοτομίας και αύξησης απασχόλησης- δηλαδή οι επιχειρήσεις που έχουν ένα μακρόπνοο ορίζοντα ανάπτυξης.

Η νομοθέτηση ενός συνόλου επενδυτικών προγραμμάτων δε σηματοδοτεί αυτόματα την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά, είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά. Κατά μια έννοια, υπό κανονικές συνθήκες, οι φορείς της αγοράς και οι επενδυτές θα πρέπει να σχεδιάζουν με βάση ένα τακτικό πρόγραμμα ενισχύσεων που θα προσαρμόζεται στις σύγχρονες εξελίξεις στο διεθνές και εγχώριο μακροοικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Κατά συνέπεια η θεσμική εργαλειοθήκη πρέπει περιλαμβάνει πτυχές, όπως είναι η εισαγωγή φορολογικών κινήτρων με μνεία σε σταθερό φορολογικό περιβάλλον, η ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών, η ενίσχυση επιχειρήσεων με δυναμική εξωστρέφειας, η σύνδεση των επιχειρηματικών σχεδίων με τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα καθίσταται ζωτικής σημασίας για την οικονομία η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ καθώς και η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων α) υπό την προϋπόθεση διατήρησης / δημιουργίας απασχόλησης, β) για μεταβίβαση επιχείρησης και γ) για επενδύσεις. Παράλληλα να εφαρμοστεί ο άμεσος συμψηφισμός οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου. Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας ή ακόμα και βιωσιμότητας, καθώς ενώ δεν έχουν εξοφληθεί για αγαθά και υπηρεσίες που παρείχαν στο Δημόσιο, είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν ΦΠΑ και λοιπούς φόρους.

Η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται σημαντική η δημιουργία επενδυτικής τράπεζας ειδικού σκοπού για ΜΜΕ, δεδομένης αδυναμίας των τραπεζών να παρέχουν χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας .

Μεταρρυθμίσεις είναι  απαραίτητες και στην απασχόληση με έμφαση τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους που οφείλεται στην εργατική νομοθεσία. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που εμποδίζουν την αύξηση της απασχόλησης δεν είναι το ύψος του μισθού, αλλά η επιβάρυνση που προκαλείται από το πλήθος άσκοπων ρυθμίσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές εμποδίζουν τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερα σε σχέση με τους κλάδους του επισιτισμού – τουρισμού θα πρέπει να μελετηθούν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους όλες οι κανονιστικές διατάξεις, καθώς εμφανίζονται περισσότερα προβλήματα λόγω της φύσης της δραστηριότητας (μεγάλα ωράρια, εποχικότητα κλπ).

Καμιά όμως αναπτυξιακή προσπάθεια δεν θα έχει επιτυχή κατάληξη εάν δεν προσαρμοστεί κατάλληλα και η Δημόσια Διοίκηση. Θεωρούμε ότι επιβάλλεται:

Η δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, ως one stop shop για όλες τις διαδικασίες, με αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων, καθώς και η βελτίωση στην απονομή της δικαιοσύνης, με στόχο τόσο την ταχύτητα όσο και την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας των επενδυτών. Σαφέστατα ενέργειες πρέπει να γίνουν και για την καταπολέμηση παραεμπορίου, λαθρεμπορίου που αποτελούν πληγές για την ανάπτυξη με ελέγχους στην πηγή της διακίνησης.

Σε μια περίοδο λοιπόν, που η πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων, που παράγουν το 87% των θέσεων απασχόλησης, το θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οικονομική πραγματικότητα και να προσαρμόζεται στα ειδικά χωρικά, επιχειρηματικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας.