Κλείνει η Αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Αχαΐας – Η τοποθέτηση Μαρλαφέκα- Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους;

Κλείνει η Αναπτυξιακή Επιχείρηση που είχε συστήσει το Επιμελητήριο Αχαΐας, μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση. Νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση πέρυσι, υποχρεώνει όλα τα Επιμελητήρια που διαθέτουν Αναπτυξιακές, να προχωρήσουν σε τροποποίηση άρθρων του καταστατικού τους και να το εναρμονίσουν με τις προβλέψεις του Νόμου.

Για να καταστεί δυνατή η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, κάτι που στη περίπτωση της Πάτρας δεν υπήρξε καθώς οι παρατάξεις Κρίκη και Τριανταφυλλόπουλου αρνήθηκαν να ψηφίσουν την τροποποίηση του καταστατικού, ισχυριζόμενες ότι δεν έχει συσταθεί νόμιμα η Διοίκηση της αναπτυξιακής. Αυτό οδήγησε σε αδιέξοδο

Εμπρός σε αυτή την εξέλιξη που προδιαγραφόταν από στη στάση των παρατάξεων Κρίκη και Τριανταφυλλόπουλου, η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου εισήγαγε θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για διάλυση της εταιρίας, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει ότι αν η τροποποίηση του καταστατικού δεν έχει γίνει έως 30 Ιουνίου 2018, τότε η Αναπτυξιακή δεν θα λειτουργεί νόμιμα, ενώ απειλούνται με κυρώσεις τα μέλη της Διοικούσας του Επιμελητηρίου.

Υπέρ της πρότασης του Δ.Σ.  ψήφισαν 17 Σύμβουλοι των παρατάξεων Μαρλαφέκα και Τηλιγάδα.

9 ψήφισαν κατά, από τις παρατάξεις Κρίκη και Τριανταφυλλόπουλου, 4 σύμβουλοι ήταν απόντες, η παράταξη Ρώρου κατέθεσε δική της συμβιβαστική πρόταση για να παραμείνει εν λειτουργία η αναπτυξιακή.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δόθηκε δικαίωμα να ψηφίσει στον κ. Κουνάβη ο οποίος απεβλήθη από την αίθουσα για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Κατόπιν τούτων οι εργαζόμενοι βρίσκονται ενώπιον του κινδύνου  της απόλυσης, ενώ ανακύπτει σοβαρό θέμα για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που διεκδίκησε και πήρε η ΑΝΕΠΑ, όπως επί παραδείγματι η δημιουργία του «Καρναβαλικού Πάρκου», καθώς όπως είναι γνωστό,μ το επιμελητήριο μέσω της αναπτυξαικής διεκδικούσε και υλοποιούσε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που άρχισε λίγο μετά τις 7, τη Δευτέρα το απόγευμα:

«Όπως γνωρίζετε, κατά την πρόσφατη τακτική ΓΣ της ΑΝΕΠΑ (συνεδρίαση στις 9-5-2018 και εν συνεχεία μετά από διακοπή στις 15-5-2018) εισήχθη προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο με αρ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης η τροποποίηση έντεκα (11) συνολικά άρθρων του καταστατικού της ΑΝΕΠΑ και στο με αρ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης η εκλογή νέου ΔΣ της ΑΝΕΠΑ λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου ΔΣ.

Πριν τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων αυτών, με δήλωσή μου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά είχα επισημάνει την υποχρέωσή σας ως παριστάμενων στη ΓΣ της ΑΝΕΠΑ προσώπων-εκπροσώπων των εταίρων να ασκήσετε το δικαίωμα ψήφου και δη θετικής ψήφου, δεδομένου ότι αφενός απαιτείτο αυξημένη πλειοψηφία εκ του καταστατικού για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού και ότι αφετέρου μέρος των τροποποιήσεων που εισήχθησαν προς συζήτηση και λήψη απόφασης (σκοπός, πόροι, ελεγκτές, σύνθεση ΔΣ) επιβάλλεται να γίνουν λόγω της αλλαγής της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Είχα μάλιστα ρητά δηλώσει ότι η άρνηση των μελών να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης συνιστά μη άσκηση επιβεβλημένης από το καθήκον πίστης θετικής υποχρέωσης ψήφου, ότι τυχόν καταψήφιση της τροποποίησης από τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου θα συνιστά και κατάχρηση της εξουσίας τους και ότι οι εκπρόσωποι που δεν θα ψήφιζαν με τον τρόπο αυτό θα ενεργούσαν προς βλάβη της εταιρείας.

Παρά ταύτα, οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι προερχόμενοι από δύο συγκεκριμένες αντιπολιτευόμενες παρατάξεις καταψήφισαν την επιβεβλημένη από το νόμο τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι από τις 11 Απριλίου 2018 κάλεσα τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων και τους ενημέρωσα για τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο Καταστατικό βάσει του νέου Νόμου.

Είχαν δοθεί προς διαβούλευση σε όλες τις παρατάξεις του Επιμελητηρίου τουλάχιστον εικοσιδύο (22) ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της τακτικής ΓΣ και πλέον των εικοσιεννέα (29) ημερών πριν την ημερομηνία της τελικής συνεδρίασης, χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως παρατήρηση, διαφωνία ή πρόταση ως προς την ουσία των τροποποιήσεων αυτών.

Και όμως κατά την τακτική ΓΣ της ΑΝΕΠΑ, η μειοψηφία εννέα (9) εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα αρνησικυρίας που εν τοις πράγμασι τους παρείχε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού αυξημένη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, «μπλόκαραν» την τροποποίηση του καταστατικού, χωρίς, επαναλαμβάνω, να διατυπώνουν καμία συγκεκριμένη αιτίαση ή διαφωνία επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Επαναλαμβάνω δε για να γίνει ξεκάθαρο ότι τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Καταστατικού δεν τις εμπνεύστηκε η πλειοψηφία του Επιμελητηρίου, αλλά τις επέβαλλε υποχρεωτικά ο νόμος, η νέα Επιμελητηριακή νομοθεσία.

Έχει καταστεί προφανές ότι τα μέλη εκείνα του ΔΣ του Επιμελητηρίου που εκπροσωπούν παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει, ασκώντας καταχρηστικά το δικαίωμα ψήφου που τους έχει δοθεί από το καταστατικό της ΑΝΕΠΑ και χωρίς καμία απολύτως ουσία ή ενδιαφέρον για τη λειτουργία και το έργο της ΑΝΕΠΑ, να ασκούν στείρα αντιπολίτευση και να δηλώνουν σε κάθε περίσταση την άρνησή τους να συμπράξουν με την ψήφο τους σε οποιαδήποτε ενέργεια, πρωτοβουλία ή δραστηριότητα της ΑΝΕΠΑ, κατά παράβαση μάλιστα τόσο των υποχρεωτικών νομοθετικών διατάξεων όσο και της υποχρέωσης πίστης που υπέχουν έναντι της εταιρείας.

Οι διατάξεις του νέου Επιμελητηριακού Νόμου Ν.4497/2017 προβλέπουν την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της αργίας και της έκπτωσης στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, που δεν διασφαλίσουν την εναρμόνιση του καταστατικού της ΑΝΕΠΑ με τις προϋποθέσεις που θέτει η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του άνω νόμου και με καταληκτική ημερομηνία την 30 Ιουνίου 2018.

Η συντελεσθείσα πλέον αποτυχία τροποποίησης των άρθρων του καταστατικού της ΑΝΕΠΑ κατά την τακτική ΓΣ με αποκλειστική ευθύνη της μειοψηφίας των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου κατά παράβαση ρητής εκ του νόμου υποχρέωσης, έχει καταδείξει πλέον τις πραγματικές προθέσεις των προσώπων αυτών και τους σκοπούς που επιδιώκουν, όχι μόνο σε βάρος της ΑΝΕΠΑ αλλά και σε βάρος των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου.

Με αυτά τα δεδομένα, ζητώ από το ΔΣ να λάβει απόφαση για τη λύση της ΑΝΕΠΑ με καταγγελία αυτής από το Επιμελητήριο κατ’ άρθρο 766 Α.Κ. και να με εξουσιοδοτήσει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής εξώδικης καταγγελίας.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Εδώ και έξι μήνες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα, πρωτόγνωρα ήθη στην Επιμελητηριακή λειτουργία.

Δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης το μόνο που επιδιώκουν και επιχειρούν συστηματικά είναι να εμποδίσουν την έκδοση αποφάσεων και εν τέλει τη λειτουργία του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Το δόγμα που καθοδηγεί την τακτική τους είναι «αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση» με μοναδική επιδίωξη να ακυρώσουν τη λειτουργία της Διοίκησης και του Φορέα.

Χωρίς να καταθέτουν προτάσεις, χωρίς καν να αιτιολογούν τις αντιρρήσεις τους, μονίμως καταφεύγουν στην τακτική της άρνησης και της καταψήφισης με προφανή στόχο να οδηγήσουν τον Φορέα σε ακινησία και απραξία.

Κατέστη αυτό φανερό στην περίπτωση του Achaia Fest, ενός Φεστιβάλ που συγκέντρωσε μόνον θετικές κριτικές, που το αγκάλιασαν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες, που αποσκοπούσε στην ανάδειξη των Αχαϊκών Επιχειρήσεων και της τοπικής παραγωγικής βάσης.

Κατέστη φανερό στην περίπτωση της ΑΝΕΠΑ όπου ο ίδιος νόμος επέβαλλε την αλλαγή του Καταστατικού, προβλέποντας μάλιστα κυρώσεις στα μέλη της Διοικούσας, σε περίπτωση μη εναρμόνισης με τις προβλέψεις του Νόμου.

Είχαμε διαβλέψει προεκλογικά ότι στόχος και σκοπός των συγκεκριμένων παρατάξεων θα ήταν η παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας του Επιμελητηρίου.

Το κατάλαβαν και τα μέλη του Φορέα και γι αυτό με την ψήφο τους περιόρισαν τη δυναμική των συγκεκριμένων παρατάξεων σε χαμηλά ποσοστά.

Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε ισχνές μειοψηφίες να επηρεάζουν την λήψη των αποφάσεων.

Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί προφανώς ακόμα και ο νομοθέτης δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν αιρετοί που πάνω από το συμφέρον του Φορέα που υπηρετούν, ακόμα και πάνω από τον ίδιο το νόμο, θα θέσουν προσωπικά και μικροπολιτικά καπρίτσια.

Δυστυχώς, αυτό συνέβη στην περίπτωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας.Σε αυτόν τον Φορέα που να θυμίσω ότι στην προηγούμενη επταετή θητεία, ξεκινήσαμε πέντε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά κατορθώσαμε περισσότερο από το 90% των αποφάσεων να έχουν ληφθεί ομόφωνα. Γιατί πρυτάνευσε όχι μόνον η λογική, αλλά και η πραγματική διάθεση προσφοράς προς τα μέλη που εκπροσωπούμε.

Προς γενική κατάπληξη, στην τρέχουσα θητεία ζούμε ακατανόητες καταστάσεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτοφανείς στα Επιμελητηριακά χρονικά συμπεριφορές. Με αποκορύφωμα την άρνηση των δύο συγκεκριμένων παρατάξεων όχι να εμφανίσουν πνεύμα συνεργασίας, αλλά και να σεβαστούν τις προβλέψεις του νόμου. Και ιδού που οδηγούν σήμερα το Επιμελητήριο.

Διαλύουν την ΑΝΕΠΑ, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η επιλογή τους. Επιπτώσεις στην εκπροσώπηση και επαφή του Επιμελητηρίου με τα μέλη του Φορέα, επιπτώσεις σε εργαζόμενους, επιπτώσεις στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η λύση της ΑΝΕΠΑ πλέον είναι μονόδρομος γατί όπως προβλέπει ο νόμος αν το Καταστατικό της δεν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία, τότε καθίσταται παράνομη και τα μέλη της Διοικούσας βρίσκονται αντιμέτωπα με νομικές κυρώσεις.

Σήμερα οι συγκεκριμένες δύο παρατάξεις έβαλαν την ταφόπλακα στην ΑΝΕΠΑ. Ας αναλάβουν πλέον τις ευθύνες των επιλογών τους.»