Δυτική Αχαΐα: Πώς ψήφισε το Σώμα στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου – Τί συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης – ΦΩΤΟ

 
 

Ομόφωνα εγκρίθηκε η συμμετοχή του δήμου δυτικής Αχαΐας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που αφορά έργα σε σχολικές μονάδες του δήμου, ενώ κατά πλειοψηφία πέρασε το πρόγραμμα για δωρεάν ίντερνετ στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Εκτός ημερησίας συζητήθηκαν τέσσερα θέματα. Δείτε πώς ψήφισε το Σώμα. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ:

Θέμα Απόφαση Τίτλος Περίληψη
1ο  106/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λοιπών υλικών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας». Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

2ο 107/2018  Υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου στην υπ΄ αριθ. 65092/24-04-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με «την διάθεση θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.» Εγκρίθηκε

Κατά πλειοψηφία

3ο 108/2018 Καθορισμός προαυλίου χώρου Κοινοτικού Καταστήματος (Δημοτικού χώρου) της Τ.Κ. Αλισσού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

4ο 109/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Αποδοχή Παραίτηση και Αντικατάστασης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δ. . Εγκρίθηκε

Κατά πλειοψηφία

  

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο 110/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών (Αρ. Πρωτ.19376/14-05-2018/ΑΔΑ:ΨΠΘΔ465ΧΘ7-ΗΟΟ), εγγραφή και διάθεση αυτής – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2018. Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

2ο 111/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση Επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (B΄ δόση) λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων έτους 2018. Εγκρίθηκε

 Ομόφωνα

3ο 112/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ενεργειών χορήγησης εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορά στην υλοποίηση του σχεδίου: «Στέγαση και επανένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΕΥ ΖΗΝ). Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

4ο 113/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 5133/23-02-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών. Εγκρίθηκε

  Ομόφωνα

5ο 114/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 21/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. περί: Αποδοχή και διάθεση έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ έτους 2018. Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία

6ο 115/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» . Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

7ο 116/2018 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για τον Ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.  Εγκρίθηκε

Ομόφωνα

8ο 117/2018 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος εργασιών εκσκαφής προς την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για εγκατάσταση δημόσιου δικτύου  ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο του έργου ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ’. Εγκρίθηκε

Κατά Πλειοψηφία