Πότε μπορεί να χάσετε τις 120 δόσεις για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΚΑΡΗ

Τη δυνατότητα να διακανονίσουν σε έως και 120 δόσεις, συνολικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ έχουν οι φορολογούμενοι, απευθυνόμενοι στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, όπως ανέφεραν σε σχετικό δημοσίευματα Φορολογικά Νέα την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες ακόμα και εάν κάποιος οφειλέτης ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης – όπως ορίζει η απόφαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου -, μπορεί να απολέσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα οικονομικής διευκόλυνσης.

 

Τι συμβαίνει εάν χαθεί η ρύθμιση

 

Σύμφωνα μετα όσα ορίζονται στην ίδια απόφαση η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολό της, το οποίο παραμένει ανεξόφλητο. Ταυτόχρονα καθίστανται απαιτητοί οι αναλογούντες τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Πότε χάνεται η ρύθμιση

 

Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης, δεν καταβάλει μία δόση ή δεν προβεί στη μερική καταβολή δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις.

 

Το ίδιο ισχύει και εάν ο οφειλέτης δεν υποβάλει την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που απαιτείται, σε διάστημα τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της, οπότε χάνει και πάλι τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

 

Μία ακόμα περίπτωση να χαθεί η ρύθμιση, είναι εάν κάποιος παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει νόμιμα, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. Ανάλογα συμβαίνει και για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

 

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση

Τα ευεργετήματα της υπουργικής απόφασης μπορούν να εκμεταλλευτούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους, δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.

 

Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση αποτελεί συν τοις άλλοις, οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. να υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους

 

Στη ρύθμιση εντάσσονται επίσης φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, εφόσον ο οφειλέτης τηρεί απλογραφικό σύστημα. Εξαιρούνται της ρύθμισης περιπτώσεις που σχετίζονται με τις παραγράφους 2 και 3 του νόμου 4469/2016.

 

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν επίσης επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, δεν μπορεί να ενταχθεί, εφόσον βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

 

Εξαιρούνται της ρύθμισης και όσοι έχουν καταδικαστεί – είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νομικά πρόσωπα – για φοροδιαφυγή (εξαιρείται η απόδοση ΦΠΑ, Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, φόρος πλοίων, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές).

 

Τέλος εξαιρούνται όσοι έχουν  καταδικαστεί  γιανομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος.

 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

 

Εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό, ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.