Κάτω Αχαΐα: Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο ο Περιφερειάρχης δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας – ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο του δήμου δυτικής Αχαΐας, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες, να βρεθεί ο Απόστολος Κατσιφάρας. Η συνεδρίαση θα γίνει σήμερα στις 7 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο ισόγειο του δημαρχείου στην Κάτω Αχαΐα. 

Ο Περιφερειάρχης δυτικής Ελλάδας, θα παρακολουθήσει τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης του σώματος, που αφορά τη στήριξη της δυτικής Αχαΐας, στην κινηματική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προστασία της οικογενειακής στέγης από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προτάσεων νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία του δικαιώματος στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε οικογένεια, κατόπιν της υπ’ αριθ. 128/17-07-2017 (ΑΔΑ:7ΓΕΧ7Λ6-1ΨΒ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
  Εισηγητές: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Σύμβασης Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων με την Δ.Ε.Η, δυνάμει της απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων και της υπ’ αριθ. 211725/12-9-2017  απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίουβάσει της υπ’ αριθ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  και παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή της Σύμβασης.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου από τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Δήμου για το έτος 2018.
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών για την γεωμετρική τεκμηρίωση δημοτικών ακινήτων Δ.Ε. Δύμης .
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Οικονομική Ενίσχυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Εθελοντικών Αεροπορικών και Αεροδιαστημικών Υπηρεσιών ¨The flying Librarians ¨
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης  του προϋπολογισμού του ΟΤΑΔ (απόφαση 60/2017).
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
7.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 280/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (γ΄ τρίμηνο 2017).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
9.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2018.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 201.
  Εισηγητής :  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 43 /2017 (ΑΔΑ: Ω5ΘΠΩ9Ν-ΖΣΒ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση ή μη μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 42 /2017(AΔΑ:66ΦΝΩ9Ν-ΛΙΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση ή μη μελών της Επιτροπής  Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας..
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την  διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Εκτίμησης  Τιμήματος για την απ’ ευθείας  αγορά ακινήτου  στην Τ.Κ. Ριόλου για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας..
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Αναγκαιότητας Αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας στην Τ.Κ. Λακκόπετρας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Λύσης – Εκκαθάρισης της Κ.Τ.Α.Δ.Α. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. και μεταφορά του προσωπικού..
  Εισηγητής: Καραμπελιάς Ηλίας ,  Πρόεδρος ΚΤΑΔΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.